زندگی مسابقه نیست

زندگی مسابقه نیست

زندگی مسابقه نیستخورشيد پدر!هول زدن اين مردم تو را به اين وهم نكشاند كه زندگى، جنگ يا مسابقه است،كافيست زير بار اين تعاريف سبك بروى