پرسش و پاسخ شماره ۱۰

پرسش و پاسخ شماره ۱۱

من در آستانه بيكاري قرار گرفتم! من در يك شركت دارويي خيلي بزرگ در ايران كار مي كنم. انقدر اوضاع دارو بده كه كل پرسنل

فریب بزرگ دختران دهه ۵۰ و ۶۰

فریب بزرگ دختران دهه ۵۰ و ۶۰

جامعه قربانی سرمایه داری به زنان فشار می آورد که به میزانی که عنوان و مدرک و درآمد دارید، با ارزشید و طبیعتا ازدواج و