پرسش و پاسخ شماره ۸

پرسش و پاسخ شماره ۸

ببخشيد يك زن و شوهري هستند كه خيلى با ما صميمى هستند؛ اخيرا متوجه شديم كه خانوم با كسى ديگر رابطه داره، بايد چكار كنيم؟؟!