پرسش و پاسخ شماره ۳

پرسش و پاسخ شماره ۳

من ۹ ساله متاهلم، تازگی ها تو محل کارم عاشق یه دختر خانم شدم اوایل خودم را نگه داشتم و بهش نگفتم ولی بعد از