معرفی سریال black mirror

معرفی سریال: Black mirror

سقوط، شيرجه در آبشارBlack mirror-season3-episode1سريال انگليسى آيينه سياه بعضى قسمتهاى شاهكار دارد و بعضى قسمتهاى اعصاب خورد كن،كليت داستانهايش درباره تخريب روانى در دنياى تكنولوژى