کتاب آینه جان

معرفی کتاب: آينه جان

آينه جان آرش نراقىانتشارات دنياى معاصر/ ١٨٠ صفحهيكى از بهترين كتبى كه در زندگيم درباره مولوى و عرفان زيباى اسلام خوانده‌ام، قطعا كتاب آينه جان