کتاب what to expect first year

معرفی کتاب: What to expect first year

افتادم از پريشب به كتاب خوندن؛ خود كتاب را فوريه ٢٠١٤ از واترستون لندن گرفتم؛ تا الان ٦٠ صفحه خوندم؛ خدا رحم كنه امشب هم