صبحانه متفاوت

شامی، بربری، چای شیرین

عزیزانی که تذکر آیین نامه ای داده بودند درباره عدس پلو و تن ماهی و شکر؛بفرمایید شامی پوک و بربری و چای شیرین… بعله…اینو چی