عدس پلو

عدس پلو و تن ماهی

اى كسانيكه ايمان آورديدبه ماييكه به عدس پلو شكر ميزنيم و با تن ماهى ميخوريم خنده مكنيد ؛در قيامت ، بر پل صراط برايتان جفت