پرسش و پاسخ شماره ۴۳۲

پرسش و پاسخ: شماره ۴۳۲

پارسال آقایی چهل ساله از من خواستگاری کردند، ولى من نپسنديدم تا اينكه امسال كه دوباره تقاضايش را مطرح كرد و معاشرت بيشتر کردم، ازش