لایو شهامت مورد تنفر واقع شدن

لایو: شهامت مورد تنفر بودن

ما بقدرى درگير مبالغه درباره عشق و عاشقى مي‌شويم كه اهميت تنفر را فراموش مي‌كنيم و در مواجهه با آن درمانده ميگرديممردم از خودشان متنفرند