به بهانه روز مادر

به بهانه مادر

چگونه هفتاد و چهار سالتان شد! امروز مادر و ما قدردان یک روزش هم نتوانیم بود؟ پسرتان که من باشم، دیدم که چگونه از جوانی‌تان