نعمت های زندگی

نعمت‌هایت را دست کم نگیر

ما در زندگى مثل اين كودك خرابكارى می‌كنيم، لگد می‌پرانيم، اما پروردگار رحمت عظيمش را بر خطاى ما می‌گستراند و اكثرا آنرا محو می‌كند؛او دوباره