فرصت‌های خوش زیستن

جان برادر،غم فرصت‌های گذشته نخورهمین الان هم فرصت‌های خوبی برای لذت بردن و عشق ورزیدن مقابلت فراهم است.به نظرتان چه فرصت‌های خوش‌زیستنی همین روزها وجود