معرفی فیلم On body and soul

معرفی فیلم: On body and soul

فیلم مجارستانی دو ساعتهپرجایزه درباره دو مرد و زن درونگرا که یک اتفاق بسیار خاص را خلق و تجربه می‌کنند (اسکار فیلم غیرآمریکایی برده)اگر دنبال

معرفی سریال locked up

معرفی سریال: Locked up

راستش هر سه فصلش را دیدم ولی توصیه‌اش نمی‌کنم، چون درسته که داستانش جذاب بود (سبستم فاسد داخل زندان‌ها، بهره‌کشی استثماری از زندانین، هجمه نئولیرال‌ها