به بهانه شب های احیا

به بهانه احیا ۹۹

قیمت هر کاله می‌دانی که چیستقیمت خود را ندانی ابلهیستمولویشما پرارزشی عزیزم ؛گوش نکن به صداهای تاریک درونت که به خاطر دو‌تا اشتباهت، یک عمره