لایوهای سفر زنندگی

لایو: مجموعه لایوهای سفر زندگی

جلسه اول گاهی اوقات ما از بهشت‌های زندگی‌مان اخراج می‌شویم، درنتیجه سفری را آغاز می‌کنیم برای رفتن به بهشت‌های بعدیتدریس آرکتیپ معصوم بعنوان اولین آرکتایپ