معرفی فیلم sweet november

معرفی فیلم: Sweet November 2001

شايد تعجب كنيد چرا يك فيلم از بيست سال قبل را معرفى مي‌كنم؟ زيرا داستان‌هاى زندگى ما قديمى نمی‌شوند.مردان نسل من اكثرا خود را كيانو