پرسش و پاسخ شماره ۱۵۲ تا ۱۵۴

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۲ تا ۱۵۴

اگر به دلیل خیانت‌دیدگی در رابطه‌ی قبلی نتوانیم به فرد جدید اعتماد کنیم چه باید کرد؟ واقعاً از روی چه نشانه‌هایی متوجه می‌شویم طرف مقابلمان