پرسش و پاسخ شماره ۱۴۸

پرسش و پاسخ شماره ۱۴۸

خانمی که مشغول به کار است چگونه حقوقش را در منزل خرج کند که نه تنها حس حمایتگری شوهرش و نیز شایستگی خودش زیر سؤال