قاتلی به پاکی برف

معرفی کتاب: قاتلی به پاکی برف

ديشب جلد يك “حافظ‌نامه” جناب بهاالدين خرمشاهى را گشودم و از همان مقدمه فهميدم اين دوجلدى جان مرا خواهد آسود،حال خوب آن قلم باعث شد