پاسداشت حرمت زنانگی

پاسداشت حرمت زنانگی

آدمهایی هستند که از نظر فلسفی یه طور فکر میکنند ، از نظر دینی یه طور دیگه ، دو تا کتاب روانشناسی و جامعه شناسی