پرسش و پاسخ شماره ۳۸

پرسش و پاسخ شماره ۳۸

برای شخصی که کلاس فرهنگی و اجتماعیش با خانواده و اقوامش فرق میکنه و از این فرق داره رنج میبره، آیا مهاجرت میتونه تسکین خوبی