کتاب قلندر و قلعه

معرفی کتاب: قلندر و قلعه

پارسال خرداد ماه با پدرم مشرف شديم عمره كه حقا يكى از بهترين توفيقات زندگيم بود كه در آستانه چهل سالگى سعادت داشتم آقام را