کتاب مطلق در ذهن ایرانی

کتاب: مطلق در ذهن ایرانی

كتابى خواندنى در شناخت روانشناسى جامعه ايرانى، تبيين تفاوت قلدرى با قدرت واقعى؛ ريشه‌هاى ديكتاتورى ايرانى به قلم خانم دكتر روانپزشك آذردخت مفيدى