ما براى مادرانمان شش ساله مانده ايم

ما براى مادرانمان شش ساله مانده‌ايم

مادرم اينستاگرام نداره،گوشى هم نداره،از اولش مي‌ترسيد ازش بدزدند،بعدها هم گفت نكنه جا بگذارمش،الانم كه هيچاما حكما، هنوز بلده شال گردن ببافه؛زرشكىِ پيرزن پسند🤗،واسه مرداى