به بهانه پاییز

به بهانه شروع پاییز

كم‌كم هوا خنك داره ميشه و لباس‌ها گرم‌ترمن اين شانس را در جوانى‌ام داشتم كه بفهمم زيبايی فقط در بهار سبز و تابستان پر از