خودت را گول نزن

گوش نیوش: خودت را گول نزن

خیلی از برخوردها در دعوای عاطفی، فرار رو به جلو و راه اجتنابی برای حل مساله است خیلی چیزهای درست زندگی دوست داشتنی نیست مقوله