فردیت تو مهمه

گوش نیوش: فردیت تو مهمه!

📌در دوره میانسالی است که یک دنیای جدید ایجاد می‌شود و ما دنبال فردیت خود هستیم.📌باید فعل و فاعل رو دقت کنیم. ما هستیم که